Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa avser en persons övergripande psykologiska och emotionella välbefinnande. Det innefattar förmågan att hantera och anpassa sig till olika känslor, stress och livsutmaningar. En god psykisk hälsa innebär inte bara frånvaro av psykisk sjukdom, utan också en positiv känsla av mening, självkänsla och förmåga att upprätthålla meningsfulla relationer. Det handlar om att kunna reglera sina känslor, tänka klart, hantera stress och svårigheter samt trivas med sig själv och sitt liv. Att främja psykisk hälsa är avgörande för att leva ett gott och balanserat liv.

Hur hänger fysisk, psykisk och social hälsa ihop?

Fysisk, psykisk och social hälsa hänger ihop och påverkar varandra på många sätt. Dessa tre dimensioner av hälsa är inte separata utan snarare samverkande och kompletterande. När de är i balans kan en person uppleva en övergripande känsla av välbefinnande och livskvalitet. Här är några sätt hur de tre hälsodimensionerna är sammanlänkade:

Fysisk hälsa

En god fysisk hälsa, inklusive tillräcklig sömn, regelbunden motion och en balanserad kost, kan ha positiva effekter på psykisk hälsa. Fysisk aktivitet frigör endorfiner – kroppens "lyckohormoner" – som kan minska stress och förbättra humöret. Dessutom kan en hälsosam kropp bidra till ökad självkänsla och positivt självprat.

Psykisk hälsa

Å andra sidan kan en stabil psykisk hälsa påverka fysisk hälsa. Människor med god psykisk hälsa är mer benägna att ta hand om sin kropp och följa hälsosamma levnadsvanor. Dessutom kan en positiv syn på livet och en förmåga att hantera stress minska risken för vissa fysiska hälsoproblem, som hjärt- och kärlsjukdomar.

Social hälsa

Att ha meningsfulla sociala relationer och en stark social support är avgörande för både fysisk och psykisk hälsa. Sociala kontakter kan minska känslor av isolering och ensamhet, och de kan fungera som buffertar mot stress. Studier har också visat att människor med starka sociala nätverk har lägre risk för vissa fysiska och psykiska hälsoproblem.

Balans mellan de tre dimensionerna

En obalans mellan fysisk, psykisk och social hälsa kan leda till problem inom alla områden. Till exempel kan kronisk fysisk sjukdom påverka ens psykiska hälsa och sociala relationer, och omvänt kan långvarig psykisk ohälsa påverka ens fysiska hälsa och sociala nätverk.

Symtom på psykisk ohälsa/utmattning

Symtom på psykisk ohälsa eller utmattning kan variera från person till person och kan omfatta en rad olika symptom som påverkar tankar, känslor och beteenden. Det är viktigt att komma ihåg att tillfälliga perioder av oro, stress eller nedstämdhet är normala reaktioner på livets utmaningar. Men om dessa symtom är långvariga, intensiva eller påverkar ens dagliga funktion kan det indikera psykisk ohälsa. Det är då viktigt att du kontaktar sjukvården, så som 1177.se. Nedan beskriver vi vanliga symtom på psykisk ohälsa:

  • Svårigheter med att somna, vakna upp tidigt på morgonen eller uppleva sömn av låg kvalitet kan vara tecken på psykisk ohälsa.
  • Förändringar i Ätvanor: Plötsliga och signifikanta förändringar i aptit, vikt eller ätmönster, antingen överdrivet eller minskat intresse för mat, kan vara en indikation på psykisk ohälsa.
  • Konstant känsla av sorg, hopplöshet eller tomhet som varar längre än några veckor kan vara en signal om psykisk ohälsa.
  • Obehagliga känslor av oro, rädsla eller panik som påverkar vardagslivet kan vara ett tecken på ångestsyndrom.
  • Socialt tillbakadragande med andra kan indikera psykisk ohälsa.
  • Koncentrationssvårigheter: Svårigheter att fokusera, fatta beslut eller minnesproblem kan vara en del av psykisk ohälsa.
  • Känsla av konstant trötthet, brist på energi eller motivation att delta i aktiviteter som tidigare var njutbara.
  • Snabb och oproportionerlig ilska, irritation eller frustration kan vara tecken på psykisk ohälsa.
  • Känslor av värdelöshet, skam eller brist på självförtroende.

Läs mer

Psykosyntes utbildning

En psykosyntes-utbildning öppnar upp dörren till en spännande och djuplodande expedition in i människans inre universum och dess potentiella tillväxt och transformation. Genom att dyka ned i studien av psykosyntes får deltagarna en exceptionell möjlighet att stärka sina färdigheter som terapeuter, rådgivare eller som stöd för enskilda individers personliga upptäcktsfärd mot självförverkligande.

Psykolog – Jobb med psykisk hälsa

Som psykolog arbetar man med att bedöma, diagnostisera och behandla olika psykologiska utmaningar och sjukdomar. Det inkluderar att erbjuda terapeutiskt stöd till individer som kämpar med ångest, depression, stress och andra mentala hälsoproblem. Psykologer hjälper sina klienter att utveckla coping-strategier, hantera känslor och främja positiva förändringar i livet. Lär dig mer om vad ett psykologjobb innebär här.

Skillnad på psykolog och psykoterapeut

Vad är det för skillnad på psykolog och psykoterapeut och hur skiljer sig deras arbetsuppgifter åt? Lär dig mer om yrkesrollerna och var du kan hitta en passande utbildning.

Psykologbedömning

En psykologbedömning är en strukturerad utvärdering utförd av en psykolog för att analysera en individs mentala, känslomässiga och kognitiva tillstånd. Genom intervjuer, tester och observationer samlas information om personens tankar, känslor och beteenden. Denna process syftar till att förstå eventuella psykologiska utmaningar, diagnostisera eventuella sjukdomar och planera lämplig behandling eller intervention. Läs mer om hur en psykologbedömning går till.

Vad är mental träning?

Mental träning är en process där individer utvecklar och förbättrar sina mentala förmågor genom olika tekniker och övningar. Det innefattar att stärka tankeprocesser, känslor och fokus för att hantera stress, öka självförtroende och förbättra prestation. Genom regelbunden övning kan man skapa mer positiva tankemönster, öka koncentrationen och utveckla mentala strategier för att hantera utmaningar. För mer information och djupgående förståelse, kan du läsa mer om vad mental träning är här.

Sagans bägarjägare

Sagans bägarjägare är en central karaktär inom många episka sagor och myter. Denna gestalt har en viktig roll i att söka, beskydda eller erövra en kraftfull skatt eller artefakt, ofta representerad av en "bägare" som symboliserar speciell kraft, kunskap eller öde. Bägarjägaren kan vara hjälten eller hjältarna som ger berättelsen dess äventyrliga och spännande aspekter.