Vi bjuder på frakten vid beställning av paket!  Erbjudande gäller beställning senast 1 oktober 2018
När Mamma Groda skulle på kalas, se mer under BESTÄLLA
                                          För verksamheter: intresse av föreläsningar se mer under ANVÄNDNING

Utdrag ur recensioner

”Genom att huvudpersonerna är djur tror jag den unga läsaren kan ta till sig berättelsen på ett bra sätt. Det blir på något sätt distanserat, men ändå väldigt nära. Genom hela historien vävs ett tydligt KBT-tänk in, vilket ska hjälpa barn och vuxna att fundera över varifrån oron kommer och hur de kan göra för att hantera och minska den. Med boken följer även ett material för att kunna jobba med boken. Ännu ett steg för att hjälpa barnen, vilket är jättebra!"

”Ända sedan jag läste till psykolog för mer än 20 år sedan har jag varit intresserad av hur man kan använda sagor och berättelser i terapeutiskt arbete med barn. Men nu har det äntligen kommit precis det jag önskat mig; en bokserie som både ger lustfyllda läsupplevelser och material att använda i samtal i barnen. Fantastiskt! Efterlängtat! På ett härligt fantasifullt sätt väver författaren och psykologen Maria Dellenmark Blom ihop en spännande berättelse med klassisk KBT-teknik, som lockar både barn och vuxna att utforska sina tankar och känslor. De här böckerna borde finns på alla förskolor och skolor.”

Välkommen att ladda ner en Powerpoint presentation med kort info om samtal med barn och förslag på pedagogiska övningar till När Mamma Groda skulle på kalas.

 
 
 
 
 
Välkommen att se videointervju från Uppsala  Skola som arena för psykisk hälsa Sagor med psykologiska teman http://www.skolansomarena.com/video.html
Om Sagoserien - Grynet och hennes vänner
I den här Sagoserien om Grynet och hennes vänner har varje saga ett valt psykologiskt tema. Sagorna är fristående och kan läsas oavsett barnet har liknande svårigheter eller inte, men är också riktat så att de kan vara en del av ett samtalsredskap som ska underlätta för familjer och yrkesverksamma som arbetar med barn.
Konceptet handlar om att sprida en lättillgänglig psykologisk kunskap i ett åldersanpassat format och bygger på delaktighet mellan den vuxne och barn.

Barn och den vuxne får varsitt åldersanpassat material.

-Barn (5-10 år)
Sagoberättelse. Barnet får tillgång till en fin sagoberttelse med balansgång mellan saga och pedagogik och är utvecklingspsykologiskt anpassat i ålder 5-10 år. Vi möter huvudkaraktärerna Grynet, Mamma Groda och Pinnen. Grynet är en blå-turkos hund, liten som ett gryn, ängslig och reflekterande i sin karaktär. Mamma Groda är stor och tar plats, en jagcentrerad personlighet som är beskyddande, godhjärtad och bestämmande. Pinnen är till sin storlek mer som Grynet, bär sin kluvenhet av social oro, där han vill vara med andra djur men inte riktigt vågar tala fritt. Han tenderar att dra sig undan till skogen där han blir det han känner, osynlig; en bland de många pinnarna.
- Barn (11-13 år)
Kapitelbok. Den kommer finnas tillgänglig om det psykologiska temat motiverar det. Detta tydliggörs för varje psykologiskt tema (se respektive utgivning).
- Den vuxne
Kompendium: Tillhandahålls ett kompendium om det aktuella psykologiska temat. Kompendiet för icke behandlare, dvs förälder eller pedagog ska beskriva en lättillgänglig psykologi som blir ett redskap som ger möjlighet att samtala och ta emot barnets känslor och tankar. För behandlaren är kompendiet fördjupat och har inslag av sagans psykologiska metodik, där behandlaren kan guida förälder och barn. Kompendiet är förankrat och parallellt med sagoberättelsen.
Barns personlighet och utveckling är olika varför ovanstående åldersanpassat material är rekommendationer. 
Är sagobilder för barnsliga för mitt barn? Sagobilderna ska fördjupa materialet  också  för att vi lättare ska kunna stanna upp i berättandet och på så vis skapa utrymme för reflektion och gemensamt samtal. Generelllt ser, tolkar  och upplever barn bilder på ett annat sätt än vad vi vuxna gör.
För mer information anpassat utifrån skola, vård och familj, se vidare under ANVÄNDNING

Varför delaktighet mellan barn och vuxen?
Barn och ungdomar ser inte alltid sitt eget behov av att söka hjälp eller genomföra ett psykologiskt arbete med sina svårigheter, vilket till viss del kan bero på deras utvecklingsnivå och till viss del att rädslor skymmer sikten. Många gånger är det därför föräldrar eller andra i omgivningen som söker hjälp när barnet har drabbats av lidande av något slag. Av samma skäl kan det vara svårt för barn och ungdomar att motivera sig till sådant som kan kännas tungt på kort sikt, utan de kanske hellre önskar och vill att omgivningen ska anpassa sig eller hjälpa dem. Därför är arbetet tillsammans betydelsefullt.

När ett barn är yngre är föräldra- eller vuxenmedverkan centralt för för att hämta in och förstå information. Utifrån ny kunskap av kompendiet kan den vuxne med egna ord hjälpa barnet att förstå och med stöd av sagoberättelsen ta emot barnets funderingar. Med kompendiet vill jag bidra till en förståelse för människans psykologi. Med en sådan grund kan vi lättare reflektera över oss själva och hur vi med vårt förhållningssätt kan påverka barnet utveckling och mående.
Ni kan läsa mer om sagor, kapitelbok och kompendium under MATERIALET.