SKOLAN

Det lustfyllda lärandet

Saga: När Mamma Groda skulle på kalas

Kompendium: Oro, ängslan och ont i magen

 

Barnet: Barnet/barnen får via högläsning tillgång till en sagoberättelse, som har en fin balansgång mellan saga och pedagogik och är utvecklingspsykologiskt anpassat. Konceptet verkar för delaktighet mellan vuxen och barn som innefattas av högläsning, varför formatet av sagan är i A4-format. Sagoberättelsen innehåller bilder som underlätta att skapa utrymme att stanna upp i berättelsen och ta emot barnets uttryck för funderingar och känslor samtidigt som de ökar möjligheten för yngre barn att skapa ett sammanhang av berättelsen.

 

Den vuxne: den vuxne som inte har en behandlande yrkesroll får ett kompendium som är informativt inriktat om det psykologiska temat och som är parallellt med sagoberättelsen. Ska verka för kunskap, vägledning och trygghetsskapande inför att ta emot barnets känslor och tankar. Kompendiet kan användas av förälder eller till exempel pedagog.

Den vuxne som har en behandlande yrkesroll (skolkurator, skolpsykolog): Kompendiet är fördjupat och har inslag av sagans psykologiska metodik, parallellt med sagan. Genom det kan behandlaren både vägleda, handleda och samtala med pedagog eller förälder samt utveckla en möjlighet för barnet att genomföra psykologiskt laddade övningar. Behandlaren har också möjlighet att högläsa sagan själv för barnet som en del av ett samtalsunderlag under en samtalskontakt inom elevhälsans regi. Där blir sagan en möjlighet för igenkännande och möjlighet att öppna dörren för barnets livsvärld, vilket gör att behandlare kan stödja barnets utveckling och mående. Genom kompendiet som är informativt inriktat går det att arbeta familjecentrerat och också ett arbete tillsammans med pedagog. Kompendiet ska stödja den som högläser att, med vägledning och handledning, att kunna arbeta med de psykologiskt laddade övningarna i klassen.

 

 

Läroplanen

I läroplanen för grundskolan framgår det att skolan har till uppgift att ”[…] främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”. Sagan kan på så vis utveckla barns förståelse för levande varelser och skilda livssituationer.

 

 • ”Utvecklar sin förmåga till att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar,

 •  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

 •  Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar

 • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den”.

 • Skolan skall sträva efter att varje elev:

 •  ”Utvecklar nyfikenhet och lust att lära

 •  Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt betydelsen av att vårda sitt språk,

 •  Känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra

 • Lära sig att lyssna, diskutera och argumentera.”

 

 

 

Vilka fördelar har konceptet?
Förebyggande arbete sker i skola av pedagoger och andra yrkesgrupper som har samtal med barn och ungdomar; i grupp eller individuellt. Med detta hjälpmedel kan det ske åldersanpassat. Personal får dessutom en psykologisk kunskap som stöttar och handleder dem i det pedagogiska arbetet genom det kompendium som hör till sagan.
 
 • Ger yrkesverksamma inom skola konkret redskap att använda både förebyggande och också när barnet utvecklat psykisk ohälsa
 • Yrkesverksamma inom skola får ökad kunskap och förståelse för psykologiska processer som annars kan skapa rädsla och alarmera att söka stöd för något personal egentligen klarar av själva, dvs stärker tilliten till egen påverkan
 • Pedagoger och andra yrkesverksamma inom skola får ett samtalsredskap med barn
 • Lättförståeligt och lättillgängligt sprida kunskap om psykologi inom samtliga yrkesgrupper inom skola
 • Med en barnvänlig känsla skapa och stärka motivation och förståelse hos barnet samt ge barnet redskap att lära  känna och hantera sina svårigheter och psykologiska fenomen fenomen inom oss
 • Barnet lär känna livet företeelser som kan väcka "jobbiga" känslor. Genom sagan får barnet chans att identifiera sig med någon av sagokaraktärerna, men också möjlighet att tänka och fundera själv och/eller tillsammans med andra i grupp, samtidigt som sagan bjuder på en spännande berättelse
 • Personal och familj får samma utgångspunkt och utgår från samma information
 • Genom konceptet kan det byggas en bro mellan familj och personal. Det visar tydligt på vilket sätt skolan börjat ett psykologiskt och pedagogiskt arbete

Hur fungerar det?
Använda i klassen som ett förebyggande medel där det psykologiska temat är mest uttalat t ex separationsängslan i ålder 7-10 år Kompendiet används som stöd för personalen för att lättare förstå det psykologiska processerna samt att göra högläsningen meningsfull. Kan med fördel också informera vårdnadshavare om det psykologiska tema. Förslagsvis kan skolkurator ansvara för upplägget.
 
Vi kan även använda materialet individuellt när barnet befinner sig i en svår livssituation och är drabbad i sitt mående på ett eller annat vis. Då är det ett arbetssät som inkluderar behandlare (skolpsykolog eller skolkurator) för attt utvärdera om barnet med föräldrar behöver utökat psykologiskt stöd och behöver remiteras vidare. Då rekommenderas att samtalskontakten använder behandlarkompendiet.
 
Skolorna kan ha:
 
 1. Sagorna som ett lånebibliotek. Kompendium kan familjen få- ökar delaktig mellan skola och familj.
 2. Familjerna får både Saga+Kompendium.
 3.  Sagorna finns tillgängliga för personal och barn (i väntrum och bibliotek) som använder materialet i ett förebyggande arbete och i direkta insatser