MOTTAGNINGAR


För familjer som söker psykologiskt stöd

Aktuellt material

Saga: När Mamma Groda skulle på kalas

Kompendium: Oro, ängslan och ont i magen

Barnet: Barnet/barnen får via högläsning tillgång till en sagoberättelse, som har en fin balansgång mellan saga och pedagogik och är utvecklingspsykologiskt anpassat. Konceptet verkar för delaktighet mellan vuxen och barn som innefattas av högläsning, varför formatet av sagan är i A4-format. Sagoberättelsen innehåller bilder som underlätta att skapa utrymme att stanna upp i berättelsen och ta emot barnets uttryck för funderingar och känslor samtidigt som de ökar möjligheten för yngre barn att skapa ett sammanhang av berättelsen.

 

Den vuxne: förälder får ett kompendium som är informativt inriktat om det psykologiska temat och som är parallellt med sagoberättelsen. Ska verka för kunskap, vägledning och trygghetsskapande inför att ta emot barnets känslor och tankar.

Den vuxne som har en behandlande yrkesroll: Kompendiet är fördjupat och har inslag av sagans psykologiska metodik, parallellt med sagan. Genom det kan behandlaren både vägleda, handleda och samtala med pedagog eller förälder samt utveckla en möjlighet för barnet att genomföra psykologiskt laddade övningar. Behandlaren har också möjlighet att högläsa sagan själv för barnet som en del av ett samtalsunderlag under en samtalskontakt. Där blir sagan en möjlighet för igenkännande och möjlighet att öppna dörren för barnets livsvärld, vilket gör att behandlare kan stödja barnets utveckling och mående. Genom kompendiet som är informativt inriktat går det att arbeta familjecentrerat. Kompendiet ska stödja den som högläser att också kunna arbeta med de psykologiskt laddade övningarna i klassen.

 

Övergripande information

Syfte: Oavsett grad av svårigheter blir Sagoberättelsen och Kompendiet ett redskap och möjlighet för föräldrarna att samtala och närma sig barnets livsvärld. Ett samtalsredskap för familjen som kan vara den första utgångspunkten i kontakten, framför allt om familjen behöver vänta ytterligare på fördjupad kontakt. Konceptet bygger en bro mellan barn och förälder men också mellan vårdgivare/behandlare och familj dvs förespråkar delaktighet åt båda riktningar.


Syfte: differentiera patientgrupper: Patientgrupper med mild och måttlig problematik erbjuds det psykologiska arbetsmaterialet, för att skapa utrymme för de som har svårare grad av psykisk ohälsa eller psykiatrisk problematik och behöver en mer frekvent och fördjupad kontakt.

  • Ex: Minska antal besök för rätt patientgrupp. En grupp kommer hantera frågorna de kommer med, en grupp kommer sannolikt vara kvar: Inom patientgruppen som har separationsångest finns de som växer bort och de som varit utsatta för svåra livshändelser där separationsängslan beror på något helt annat än till exempel en utvecklingsfas.

Ytterligare

  • Med en barnvänlig känsla skapa och öka motivation, förståelse och redskap för barnet att genomföra psykologiskt laddade övningar, som annars kan vara orosladdade för barnet och/eller föräldrar. På så vis verka för ett självbärande familjearbete och en regelbunden samtalskontakt.

  • Föräldrar får ökad kunskap och förståelse för psykologiska processer som verkar för att öka tillit till det egna föräldraskapet. Det psykologiska arbetsmaterialet skall även bidra till att öka kunskap om människans utvecklingspsykologi och psykologiska reaktioner på förändringar i livet, som kan stödja och normalisera övergående tillstånd.

  • Lättförståeligt och lättillgängligt sprida kunskap om psykologi inom samtliga yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar med psykisk ohälsa

  • Vårdgivare får härbärgera och ta emot föräldrars frustration när de säger nej till kontakt inom mottagningens ramar, eller när vårdgivaren beskriver för familjen om väntetid till nästa kontakt. Då kan familjen istället använda sig av detta som ett koncept innan mottagningarna fördjupar kontakten. Genom konceptet kan vi tänkas påverka att vårdgivare frigörs i tid, avlastas i stress och känsla av otillräcklighet när vårdgivare kan ge detta i handen vid första besök/nybesök.

Hur går det till?                                                 

Förslag: När grupper av barn med denna problematik söker mottagning kan dessa få eget arbetsmaterial i handen vid första besök/Nybesök. De kan under två-tre månader arbeta aktivt med detta hemma, för att därefter ha uppföljningsbesök med vårdgivare för att utvärdera hur de gått.

 

Mottagningarna kan ha:

  1. Sagorna som ett lånebibliotek och tillhandahålla familjen. Kompendium kan familjen få och arbeta med

  2. Familjerna får både Saga+kompendium