Materialet kan delas in i Sagor, Kapitelbok och Kompendium

 


Sagor, kapitelböcker liksom kompendium är fristående och kan beställas separat. 
 

Sagorna
Man behöver inte ha "svårigheter" för att läsa sagan. Det är en rolig och charmig berättelse som barnet själv kan leva sig in i och identifiera sig med, och den skapar en meningsfull skildring av psykologiska fenomen som sker inom oss människor i en symbolisk form såsom sagor är. Jag tror att det därför kommer att vara spännande för barnet att följa med i de olika  karaktärernas sagor och se hur de går för dem i upptäckandet av livets företeelser. Den första sagan skapades och författades för mer än 10 år sedan,  före jag valde psykologyrket. Däremot tror jag att det också är och har varit av stort värde att ha en psykologisk kompetens; en kunskaps som har färgat och fördjupat sagoserien till det bättre.

 

Kapitelbok

Denna är textmässigt en fördjupad version av sagoboken fastän utan bilder och anpassad till en målgrupp som är barn ca 11-13 år. Med fördjupning menas att den har ytterligare beskrivningar av de inre känslolivet som jag tänker att ett barn i denna utvecklingsperiod kan ta emot och identifiera sig med. Utan bilder kan barnet uppleva det mer som en vanlig bok och utan bilder får barnet själv fantisera om de olika karaktärerana och skådespelen som levs ut. Denna kommer endast finnas tillgänglig  i de fall då det psykologiska temat motiverar det. Det kommer stå tydligt i varje utgivning om den finns att beställa.

Kompendium
Kompendium kan betraktas som en sammanfattning av det psykologiska temat som hör till sagan. Det är en sammanfattning av en psykologisk kunskap som skalll vara lättillgänglig och underlätta förståelse för den vuxne. Utifrån det psykologiska temat kommer kompendiet se olika ut. En del innefattar övningar, andra inte. Jag använder mig av olika psykologiska perspektiv beroende av det psykologiska temat och försöker i möjligaste mån eftersträva ett helhetsperpektiv, med en bred och djup förståelse om människan. Kompendiet kan med fördel även läsas fristående. Det kommer att finnas två olika kompendium. Ett riktat till föräldrar och pedagoger, som är informativt uppbyggt. Det andra är riktat till behandlare och har tillgängligt sagornas övningar och metodik, som blir en grund för att stötta barn och föräldrar.