FÖR FAMILJEN

Vill du och ni har ökad förståelse och redskap att hjälpa ditt/ert barn?

 

Att läsa sagor med stöd av kompendium

       

Aktuellt material

Saga: När Mamma Groda skulle på kalas

Kompendium: Oro, ängslan och ont i magen

Barnet: Barnet/barnen får via högläsning tillgång till en sagoberättelse, som har en fin balansgång mellan saga och pedagogik och är utvecklingspsykologiskt anpassat. Konceptet verkar för delaktighet mellan vuxen och barn som innefattas av högläsning, varför formatet av sagan är i A4-format. Sagoberättelsen innehåller bilder som underlätta att skapa utrymme att stanna upp i berättelsen och ta emot barnets uttryck för funderingar och känslor samtidigt som de ökar möjligheten för yngre barn att skapa ett sammanhang av berättelsen.

 

Den vuxne: förälder får ett kompendium som är informativt inriktat om det psykologiska temat och som är parallellt med sagoberättelsen. Ska verka för kunskap, vägledning och trygghetsskapande inför att ta emot barnets känslor och tankar.

Bra att veta om ni vill ha ytterligare stöd

Den vuxne som har en behandlande yrkesroll: Kompendiet är fördjupat och har inslag av sagans psykologiska metodik, parallellt med sagan. Genom det kan behandlaren både vägleda, handleda och samtala med pedagog eller förälder samt utveckla en möjlighet för barnet att genomföra psykologiskt laddade övningar. Behandlaren har också möjlighet att högläsa sagan själv för barnet som en del av ett samtalsunderlag under en samtalskontakt. Där blir sagan en möjlighet för igenkännande och möjlighet att öppna dörren för barnets livsvärld, vilket gör att behandlare kan stödja barnets utveckling och mående. Genom kompendiet som är informativt inriktat går det att arbeta familjecentrerat. Kompendiet ska stödja den som högläser att också kunna arbeta med de psykologiskt laddade övningarna i klassen.

Grunden i konceptet

  • Ger föräldrar och barn konkret samtalsredskap och en möjlgihet att närma sig barnets livsvärld

  • Upplägget är att: öka delaktighet mellan barn och förälder

  • Genom ett barnvänligt material stärka barnets motivation, förståelse att tillsammans med föräldrar genomföra ett psykologiskt arbete som annars kan (men inte behöver vara ) orosladdade för barnet och/eller föräldrar

  • Föräldrar får ökad kunskap och förståelse för psykologiska processer som ska mana till reflektion och stödja till att stärka tillit till egna föräldraskapet

  • Genom kompendiet ges stöd att medd ny kunskap möta barnets funderngar och känslor

  • Konceptet verkar för "Den personliga närvarons magi" (se vidare om Vad vet vi om Sagor)

  • Ger barnet möjlighet att uttrycka sitt inre liv och den viktiga erfarenheten att dela med sig av sitt inre liv

  • Stödjer barnets emotioenalla, kognitiva och språkliga utveckling